Nasze usługi

 

Biorąc pod uwagę unikalne potrzeby klientów przygotowaliśmy dla Państwa zróżnicowaną ofertę kompleksowych usług, które składają się na idealnie spójną koncepcję działań związanych z wizualizacją komputerową.
Nasze usługi zaprezentowaliśmy w przejrzystej formie wypunktowania, specjalnie dla Państwa wygody. Bez konieczności zgłębiania kolejnych stronic oferty możecie się Państwo zapoznać z naszymi usługami.

 

Asortyment usług można przedstawić w następujący sposób:

 

Wizualizacje obiektów architektonicznych (zewnętrzne)
Wizualizacje architektoniczne wnętrz
Animacje 3D
Modele 3D na zamówienie
Wizualizacje produktów i opakowań
Wizualizacje przestrzennego zagospodarowania terenu
Spacery wirtualne
Panoramy 360°
Przygotowanie wizualizacji dowolnych produktów, elementów, konstrukcji

 

Technologia prezentacji 3D pozwala nam tworzyć niepowtarzalne, niezwykle realistyczne kreacje, które w sposób wierny odwzorowują otaczającą nas rzeczywistość. Podczas swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny prezentacji architektonicznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania wszystkie elementy prezentowanych Państwu wizualizacji, takie jak modele, tekstury, a nawet oświetlenie cechuje najwyższa precyzja wykonania.

 

W dużej mierze to od wizji, czy też pomysłu klientów zależy, w jaki sposób zostanie zaprezentowana oferta lub projekt danego obiektu. Staramy się jak najlepiej zrozumieć oczekiwania swoich klientów i możliwie w największym zakresie je zrealizować. Wizualizacja architektoniczna może przybrać formę statycznych obrazów, gdzie obiekt zaprezentowany jest z dowolnej perspektywy, bądź też może mieć on charakter dynamiczny, przybierając wówczas postać filmów lub innych form multimedialnych, zasugerowanych przez klienta. Pragniemy zaznaczyć, iż to sam klient określa, czy woli zaprezentować swój obiekt w formie statycznej, czy też ruchomej.

 

Podczas realizacji każdego zlecenia klient na każdym etapie prac ma wgląd do postępów czynionych przez Studio3Design. Jednocześnie dajemy klientom prawo do nanoszenia drobnych zmian, mających na celu subtelną korektę projektu, bez konieczności ponoszenia za nie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 

Połączenie nowoczesnych technologii z dziedziny wizualizacji komputerowych oraz wieloletnie doświadczenie w branży architektonicznej gwarantują Państwu:

 

1. Najwyższą jakość wizualizacji
2. Całkowitą zgodność z projektem
3. Zaskakujący fotorealizm przygotowanych wizualizacji

Our services

 

Taking into consideration the unique needs of our customers, we have prepared for You a diverse offer of our services, which are composed of perfectly coherent activities conception related to computer visualization.

We presented our services in clear form of enumerating, especially for Your comfort. You can familiarize with our services without necessity to explore the next pages of offer.

 

The range of services can be presented in the following way:

 

Visualizations of architectural objects (exterior),
Interior architectural visualizations,
3D animations,
3D models made to order,
Visualizations of products and packaging,
Visualizations of the terrain’s spatial development,
Virtual walking,
360° panorama,
Preparation of the visualizations of any products, components, constructions.

 

3D presentation technology allows us to create unique, extremely realistic productions, which faithfully reflect the reality that surround us. During our work, we use the most modern solutions in architectural presentations field. Thanks to applying innovative software of all visualizations’ elements presented to You, such as models, textures and even lighting are done with the highest precision.

 

In large measure, it is dependent on customer’s vision or idea in which way an offer or object project will be presented. We try our best to understand the expectations of our customers and implement them in possible the highest extent. The architectural visualization can take the form of static images, where the object is presented from any perspective, or it can be dynamic, taking the form of films or different multimedia forms, suggested by the customer. We would like to emphasize that the customer determines whether he prefers to present his object in static or dynamic form.

 

During the execution of every order customer has an access to the progress made by Studio3Design at every stage of works. At the same time, we give our customers the right to make some changes in order to subtly correct the project, without necessity to bear any additional costs.

 

The combination of modern technology in computer visualization field and long- term experience in architectural branch guarantees You:

 

The highest quality of visualizations,
Full conformity with project,
Surprising photorealism of the prepared visualizations.

Zaufali nam

Jak działamy?

Charakterystyka toku podejmowanych przez nas prac w ramach standardowej usługi obejmuje cztery kroki.

Pierwszym z nich jest dokonanie konsultacji z klientem. Podczas spotkania projektowego ustalamy najważniejsze aspekty samego projektu, które dotyczą przede wszystkim formy prezentacji, typu wizualizacji, doboru kolorystyki, złożoności scen, a także mniejszych detali, dopełniających prezentację obiektu architektonicznego. Wbrew pozorom wszelkie, nawet najmniejsze szczegóły mogą zaważyć na wyrazie całej wizualizacji. W czasie wstępnych rozmów z klientem określamy przybliżony kształt finalnego produktu, jakim jest prezentacja. Zapoznanie się z oczekiwaniami i wymaganiami klientów pozwala nam przystąpić do końcowego etapu konsultacji, a więc określenia kosztorysu dla zlecenia oraz harmonogramu przyszłych prac.

Drugi krok ma na celu stworzenie bryły w technologii 3D. Stopień skomplikowania wizualizacji w dużej mierze determinuje czas, jaki jest niezbędny na dokonanie tychże prac. Etap ten można uznać za zakończony z chwilą stworzenia gotowej bryły 3D.

Trzecim etapem realizacji usługi jest tak zwany rendering, czyli proces przeliczania sceny na gotowy obraz dwuwymiarowy. Podstawą do ukończenia tegoż procesu są informacje z etapu drugiego, dzięki którym nasz zespół jest w stanie odwzorować takie środowisko, jakie zażyczył sobie klient.

Ostatnim krokiem podejmowanych przez nas w trakcie realizacji zlecenia jest oczywiście jego finalizacja. Wówczas to zleceniodawca ma możliwość nanoszenia korekt do projektu według własnego uznania. Szanujemy indywidualne wymagania klientów, dlatego też nasze projekty wizualizacji w najdrobniejszych szczegółach spełniają ich oczekiwania. W okresie finalizacji procesu budowy wizualizacji powtarzane są etapy renderingu i postprodukcji, w celu zoptymalizowania projektu pod kątem gustu klienta. W końcowym etapie następuje odbiór przez zleceniodawcę projektu, a także uregulowanie kosztów jego zrealizowania na podstawie wystawionej faktury Vat.